Dlaczego kotwy wklejane są tak ważne na obiektach mostowych?

Mosty należą do budowli złożonych z wielu elementów, które tworząc jedną konstrukcję, muszą stawić opór licznym obciążeniom. Istotną rolę odgrywa więc jakość i wytrzymałość ich połączeń gwarantujących przydatność i bezpieczeństwo mostu. Wśród elementów zapewniających trwałe zespolenie ważne miejsce zajmują kotwy wklejane.

Kotwy wklejane a budowa mostu

W budowie obiektów mostowych wyróżniamy podstawowe elementy konstrukcyjne, jakimi są podpory oraz przęsła. Jednak nie można pominąć części tworzących tak zwane elementy wyposażenia. Ich zadanie polega na zapewnieniu użytkownikom bezpiecznego korzystania z mostu oraz wzmocnieniu stabilności jego konstrukcji. Do elementów wyposażenia obiektów mostowych zaliczamy między innymi kapy chodnikowe, gzymsy, krawężniki, bariery ochronne, balustrady poręcze, systemy odwodnienia itd. Montaż tych elementów, a przede wszystkim kap chodnikowych wymaga zastosowania rozwiązań pozwalających uzyskać trwałe zespolenie, które nie narazi obiektu mostowego na dodatkowe obciążenia.

Warunki te pozwalają spełnić kotwy wklejane projektowane i produkowane specjalnie do wykonywania złączeń na konstrukcjach mostów. Kotwy wklejane to przykład systemu wykorzystującego zjawisko adhezji. W nawiercony i oczyszczony otwór wpuszczamy żywicę, a następnie wprowadzamy pręt gwintowy. Zastygająca wokół pręta żywica umożliwia uzyskanie solidnego połączenia.

Wykończenie złączenia blachą kotwiącą to stworzenie detalu doskonale znoszącego obciążenia i wibracje. Kotwy wklejane mogą być stosowane na różnych podłożach, także wilgotnych. W przypadku obiektów mostowych są też o tyle cenne, że umożliwiają prowadzenia prac na pomoście po wykonanej hydroizolacji bez ryzyka naruszenia jej szczelności.

Co ważne, kotwy wklejane są niezastąpione podczas przygotowywania łączeń na krawędzi. Jednocześnie w miarę prowadzenia prac można dokonać korekty rozstawu kotew.

 

Kotwy wklejane – zespolenia pod ścisłym nadzorem

Zastosowanie kotew wklejanych to oszczędność czasu, siły roboczej oraz materiałów. W przeciwieństwie do tradycyjnych kotwień rezygnujemy z wcześniejszego montowania dolnych części kotwy w pomoście.

Przygotowanie systemów na indywidualne zamówienie uwzględnia potrzeby konkretnego planu konstrukcyjnego. Wraz z projektem systemu złączeń za pomocą kotew wklejanych nazywanych też chemicznymi można skorzystać z usługi ich montowania podczas łączenia elementów wyposażenia z płytą obiektu mostowego. Tym sposobem każdy inwestor zyskuje gwarancję rzetelnie i fachowo poprowadzonych prac.

Po zakończeniu montażu kotwienie zostaje poddane drobiazgowej kontroli za pomocą testu zamocowań. Pozwalają one na ocenę poprawności wykonanych robót, a przede wszystkim solidności i wytrzymałości opracowanych złączeń z użyciem kotew wklejanych. Weryfikacji poddajemy nośność kotew za pomocą certyfikowanego zestawu hydraulicznego testującego kotwy o średnicy do 30 mm obciążeniem do 30 ton. Przeprowadzona kontrola daje pewność, że zamocowania kotew wklejanych czynią most budowlą funkcjonalną i bezpieczną dla wszystkich użytkowników.